Osloprøven i lesing

Utdanningsetaten viser til Rundskriv 1-2016 Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2016/2017. Av planen fremgår det at Osloprøven i lesing på 6. trinn gjennomføres 12., 13. og 16. januar 2017.

Prøvens formål og innhold

Hovedformålet med prøven er å undersøke elevenes leseferdighet og gi skolene informasjon om elevenes leseutvikling midtveis mellom nasjonale prøver i lesing på 5. og 8. trinn. Prøven tester elevenes ferdighet i lesing på tvers av fag, og oppfølgingen av elevenes prøveresultater vil bidra til at undervisningen videre i skoleåret sikrer elevens progresjon.

Resultatene skal brukes som grunnlag for å gi tilpasset opplæring til enkeltelever/grupper av elever og til kvalitetsutvikling av leseopplæringen på skolen.

Leseprøvens innhold

Prøven består av tekster med tilhørende oppgaver, og forutsetter at elevene benytter seg av ulike lesemåter. Eleven må kunne:

 • finne fram til og hente ut informasjon fra teksten
 • forstå og sammenholde opplysninger i teksten
 • reflektere og vurdere over tekstens form eller innhold

Særlig relevante er følgende kompetansemål fra 5. - 7. trinn i ulike fag:

 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten (norsk)
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst (norsk)
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst (norsk)
 • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier (naturfag)
 • bruke atlas, hente ut informasjon fra papirbaserte temakart og digitale karttjenester (samfunnsfag)

Gjennomføring

 • Leseprøven gjennomføres elektronisk 12., 13. og 16. januar 2017
 • Tid til gjennomføring: 90 min.
 • Frist registrering av status: 17. januar 2017

Kvalitetssikret prøve

Prøven er utviklet av Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA/Universitetet i Oslo) på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo. EKVA er en forskningsenhet organisert under Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. EKVA besitter høy metodekompetanse i kvantitative analyser og har i tillegg betydelig fagdidaktisk kompetanse. EKVA utvikler i tillegg bl.a. nasjonale prøver i lesing på 8. og 9. trinn på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Leseprøven er solid kvalitetssikret og er pilotert på elever i kommuner med tilsvarende elevsammensetning som i Oslo.

Frivillig gjennomføring

Skolen v/rektor har besluttet at Disen skole skal gjennomføre Osloprøven i lesing for 6. trinn