Hovedseksjon

Elevenes læringsmiljø

Trygg Læring

Trygg Læring for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og konflikthåndtering. Det innebærer et kontinuerlig arbeid med å styrke elevenes og de voksnes sosiale kompetanse. Trygg Læring har verktøy som stimulerer utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Dette er i tråd med Kunnskapsløftets beskrivelse av sosial kompetanse. Systemtiltaket er også forankret i Opplæringsloven §9a, der det står at "Skolen er forpliktet til aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for elevene".
Disen skole har følgende konkrete aktiviteter/planer:

  • Sosial trapp med leker og øvelser fra Trygg læring som tiltak
  • Kurs i bevissthet rundt konflikthåndtering for alle elever på 6. trinn
  • Meglerne og ressurslærerne kan komme til klasser med verksted/leker og øvelser knyttet til Trygg læring
  • Møteplassen der meglerne legger til rette for lek og aktivitet for elever fra 1.- 4. klasse.
  • Alle elever i konflikt blir møtt på samme måte med spørsmålene:

              - Hva har skjedd?
              - Hvordan opplevde du det?
              - Hvordan ønsker dere at det skal være mellom dere videre/hva er viktig for deg videre?                   

I tillegg til forebyggende arbeid, innebærer systemtiltaket opplæring i og bruk av elevmegling på skolen. Elevmegling kan brukes hvis det er en konflikt mellom to elever, og begge ønsker megling. Megling er et verktøy som kan bidra til å reparere relasjonen mellom partene i konflikt, og spørsmålene fra meglingen brukes i all håndtering av konflikt på skolen. 
Les mer om elevmegling på Disen.

Mobbemanifest

Skolen har et mobbemanifest som slår fast at mobbing ikke er akseptert på Disen skole. Alle elever skal kjenne til manifestet. Manifestet er hovedsakelig utarbeidet av elevrådet. Manifestet ansvarliggjør både elever, foresatte og lærere. 

Elevsamtaler

Hver vinter gjennomføres elevsamtaler med alle skolens elever. Tema for samtalen varierer. En del av samtalen handler om egen og andres trivsel. Det gir oss en god oversikt over hvordan elevene opplever at de har det på skolen.

Inspeksjon

Vi har god inspeksjonsdekning. Inspiserende lærere har godt synlige vester. Elever med spesielle behov blir ivaretatt i friminuttene. Elevmeglerne har et ansvar for å få med alle elever i lek.

Vennskapsgrupper

På første foreldremøte på 1. trinn dannes det vennskapsgrupper. Vennskapsgruppene bidrar til at elevene og foreldrene blir kjent med hverandre.

Felles arrangementer

Skolen arrangerer fellessamlinger, juleverksted og annet på tvers av klassetrinn. Arrangementene medfører at elevene får gode fellesopplevelser, samt at de blir kjent med elever på tvers av klasser og trinn.

Fadderordning

Vi har fadderordning der 5. trinn er faddere for 1. trinn. Dette er med på å skape trivsel og trygghet for skolens yngste elever. 5. trinn blir gitt en viktig oppgave som de i stor grad utfører med stolthet og entusiasme.

Skolevenn

Fokusere på hva en skolevenn er og hvordan elevene må behandle medelever for å være en skolevenn.

Samarbeid skole - aktivitetsskole

Personalet arbeider bevisst for å ha de samme holdningene i forhold til elevene og for at overgangen til aktivitetsskolen  skal være god.

Ro

Vi fokuserer på ro i undervisning, i aktiviteter inne, i garderober og fellesrom. Bruk av innestemme i både skole- og aktivitetsskoletid.

Skolens ressursteam

Ressursteamet skal fungere som en støtte og hjelp for lærere og elever på skolen. Lærere kan henvise elever med ulike vansker eller problemer til ressursteamet. Henvisningen må ha foreldrenes samtykke. Eleven kan bli hjulpet direkte gjennom at skolen for eksempel setter i gang med aktiv inspeksjon. Eleven kan også bli hjulpet mer indirekte gjennom blant annet observasjon. 

Ordensregler, klasseregler og nettvettregler

Personalgruppen har i fellesskap utarbeidet ordensregler for hele skolen slik at alle ansatte har et eierforhold til dem. Reglene er gjennomgått med elevene. De er positivt vinklet, og gir rom for mye aktivitet.

Hver klasse utarbeider sine egne klasseregler tilpasset klassens behov og miljø. Klassereglene gir trygg rammer, samt tilhørighet for hver klasse.

Skolen har nettvettregler som blir tatt opp på alle trinn. De henger i alle undervisningsrom.