Hovedseksjon

Læringsteknologi

Programmering på nettbrett

Læringsbrettene er utstyrt med et utvalg produksjons- og støtteapplikasjoner. Vår bruk av teknologien skal alltid ha elevenes læring som mål, og brukes som et supplement sammen med annet undervisningsmateriell der læreren anser det som det best egnede virkemiddelet for god læring.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Vi vil sette våre elever i stand til å benytte IT som gode verktøy i læringsprosesser.

Kunnskapsløftet sier i overordnet del: Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet. Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Disse ferdighetene er del av den faglige kompetansen og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse. De er også viktige for utviklingen av elevenes identitet og sosiale relasjoner, og for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Disens 8 hvorfor

 • Elevene skal få økt grad av tilpasset opplæring
 • Elevene skal få økt læringsutbytte
 • Elevene skal få oppleve relevans til egen, tidsriktig skolehverdag
 • Elevene skal få økt motivasjon for skolearbeid
 • Elevene skal få oppleve økt grad av selvfølelse og mestring
 • Elevene skal få oppleve økt grad av kreativitet
 • Elevene skal oppleve økt samarbeid med medelever og lærere
 • Elevene skal få økt grad av digital kompetanse og dannelse

Som skole er vi bevisst på utfordringene som kan følge med bruk av læringsbrett 1:1, og legger vekt på opplæring i nettvett.

Disen har valgt læringsbrett (iPad) som verktøy på grunn av:

 • Lett tilgjenglighet
 • Enhetens lave vekt
 • Intuitivt grensesnitt
 • Motiverende applikasjoner
 • Gode samarbeidsmuligheter
 • Støtte til flere læringsstiler og læringsstrategier
 • Gode muligheter for tilpasset undervisning

Personalet har gjennomført en solid kollektiv opplæring for å sikre at vi skal være godt rustet til å gi elevene det beste læringsteknologi 1:1 kan bidra med i læringsøyemed.