Hovedseksjon

Trygghet og trivsel

Barn som leker på AKS

Skolen har nulltoleranse i forhold til krenkende adferd, mobbing, vold og rasisme. Skolens elever, foresatte og ansatte har utarbeidet et eget mobbemanifest. I manifestet forplikter vi oss til å si fra og aktivt bidra til å stoppe mobbing.

Enhver voksen som blir oppmerksom på krenkende adferd,  mobbing, vold eller rasisme har plikt til å gripe inn for å stoppe det som skjer og sørge for at saken blir håndtert etter skolens rutiner.

Krenkende adferd

Krenkende adferd er når en elev  opplever å bli ertet, plaget eller utestengt av  andre.

Mobbing

En person blir mobbet eller plaget når vedkommende flere ganger blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Med negativ handling menes alle former for fysisk forulemping eller psykisk plaging, også trusler om fysisk avstraffelse eller utestengning hvis en ikke adlyder. Mobbing kan foregå direkte ved åpen kamp eller indirekte ved sosial isolering og avvisning.
Rasistiske utsagn og rasistisk motiverte handlinger aksepteres ikke, og vil bli behandlet som mobbing.

Vold

Vold omfatter situasjoner der en eller flere bevisst prøver å påføre en annen alvorlig skade, fysisk eller psykisk. Dette kan være:

  • slåsskamp
  • en eller flere slår, dytter eller sparker en annen elev
  • en eller flere truer
  • en elev som i affekt slår, dytter eller sparker en voksen som griper inn i en konflikt

Handlingsplan

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringsloven § 9a-1).  

Disen skoles handlingsplan for et trygt og godt psykososialt miljø