Permisjonsreglement og søknad

Disen skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Last ned og fyll ut søknadsskjema.
  2. Send søknaden til postmottak@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri. Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.