Hovedseksjon

FAU

Blant foresatte er det valgt et arbeidsutvalg (FAU) som primært skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal: 

  • skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skole
  • legge til rette for en god informasjonsflyt mellom FAU, foreldre og skole
  • legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og lokalmiljø
  • utarbeide innspill som bør tas opp i driftstyret
  • bidra til holdningsskapende arbeid

Hver klasse velger 2 klassekontakter før skoleåret avsluttes. Den ene deltar i FAU, og den andre tar ansvaret for aktiviteter i klassen, er kontaktperson for klassens lærer samt er varamedlem i FAU. FAU konstituerer seg selv og velger to representanter og to vararepresentanter til skolens driftsstyre. Disse velges for to år (kalenderår). 

FAU ønsker å ha et åpent og aktivt forhold til foreldrene og setter pris på innspill til saker.

Det er ønskelig at FAU-medlemmer sitter for to år for å få best mulig kontinuitet. 

Arbeidsgrupper i FAU.

FAU 2023/2024

Leder: Annikken Fjellbekk Hamran

Nestleder: Heidi Kristoffersen

Kasserer: Fredrik Solheim

Sekretær: Bjørnar Solglad Øyslebø

E-post FAU: fau.disen.skole@gmail.com