Strategisk plan

Planen for 2016 omfatter følgende hovedområder:

  • Alle skal lære mer – elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes.
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.
  • Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden, fritt for mobbing, vold og krenkelser.
  • Skolekapasiteten skal dekke forventet elevtallsvekst.
  • Alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.